“Genieten van ’t leren”

MISSIE

Het Annuntia-Instituut biedt jongeren kwaliteitsvol onderwijs en dit met een open geest in een  snel evoluerende maatschappij. Onze school doet dit met respect voor de katholieke waarden en normen en zet hiermee de traditie verder van de Zusters Annonciaden van Huldenberg.

Annuntia staat voor een warme, veilige en authentieke plek, waar iedereen zichzelf mag zijn, zichzelf mag tonen en kansen krijgt om zich te ontplooien. Respect voor natuur en leefomgeving, zorg dragen voor elkaar en voldoende aandacht voor individuele verschillen zijn hierbij kernwaarden. Individuele ontwikkeling en leren samenwerken vinden wij even belangrijk.

We bereiden jongeren voor op zelfstandigheid buiten de schoolcontext op basis van het huidig en toekomstig maatschappijbeeld. We helpen hen bij het ontdekken en ontplooien van hun talenten. We stimuleren hun creativiteit en doorzettingsvermogen, zowel binnen als buiten de lessen.

Onze school ondersteunt jongeren om gelukkige jongvolwassenen en kritische wereldburgers te worden. We vinden het daarom belangrijk onze leerlingen  een sterk theoretisch en kritisch denkvermogen bij te brengen, wat hen moet toelaten gefundeerde meningen te vormen. Op onze school krijgen leerlingen de noodzakelijke kennis en vaardigheden aangeleerd om met hoge slaagkansen door te stromen naar het hoger onderwijs.

VISIE

Het opvoedingsproject van het Annuntia-Instituut is de basis voor de vorming van elke leerling.

Het personeel is de hoeksteen van onze school en draagt mee de verantwoordelijkheid om het imago te vormen, zowel binnen als buiten de schoolomgeving.

Het Annuntia-Instituut verwacht van iedereen die betrokken is bij de school een correcte communicatie op basis van een positieve houding. We vertrouwen op een nauwe samenwerking met de ouders om inzicht te krijgen in de individuele context van elke leerling. De ouders zijn een onmisbare partner voor de verwezenlijking van ons opvoedingsproject en onze missie.

Het Annuntia-Instituut gaat ervan uit dat iedereen die betrokken is bij de school continu streeft naar persoonlijke groei. Dit kan enkel wanneer men bedachtzaam en met de nodige openheid de eigen kennis, inzichten en vaardigheden evalueert. Ieder individu is lerende en presteert naar best vermogen. Fouten maken is menselijk en biedt leerkansen. Het streven naar persoonlijke groei vormt zo een levenslang leerproces.

Het Annuntia-Instituut streeft naar een constructieve samenwerking binnen de school op basis van respectvolle omgangsvormen. Besluiten zijn het resultaat van open en correct overleg, waarbij iedereen zich veilig, gewaardeerd en gerespecteerd voelt.