Beste ouders
Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep
doet. De directie en het voltallige personeel zullen alles in het werk stellen om de kansen te scheppen
die uw kind nodig heeft om zich evenwichtig te ontplooien. Wij hopen goed met u te kunnen samenwerken en willen u nu al bedanken voor het vertrouwen dat u in onze school stelt.
Als ouder draagt u echter de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderwijs van
uw kinderen. Wij hopen dan ook dat u uw kind aanmoedigt de doelstellingen van onze school na te
streven en de leefregels ervan na te leven.
Wij zullen de rechten van uw minderjarig kind eerbiedigen en zijn belangen behartigen.
Terecht verwacht u van de school degelijk onderwijs, een passend onderwijsklimaat en een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding.

Dag nieuwe leerling
Hartelijk welkom in het Annuntia-Instituut! Voortaan ben je leerling van onze school.
Ben je ingeschreven in het eerste leerjaar, dan is de lagere school nu voorgoed voorbij en zal je, samen met je nieuwe klasgenoten, je moeten aanpassen aan een andere leefwereld, met nieuwe gewoontes, rechten en verplichtingen. Dat die aanpassing niet altijd even vlot verloopt voor iedereen,
weten je leraars gelukkig ook. Zij trachten je daarom zo goed mogelijk te begeleiden.
Heb je elders al één of meer jaren secundair onderwijs achter de rug? Kom je nu naar onze school
omdat onze studierichtingen meer in de lijn liggen van jouw verwachtingen? Ook jou heten we hartelijk welkom.

Goede oude bekende
Van harte welkom. Jij bent al op de hoogte van het reilen en zeilen in onze school. Wij hopen dat je de
nieuwe medeleerlingen mee op weg wil helpen.

Meerderjarige leerling
Tot jou richten wij een speciaal woord. Op juridisch vlak verandert de relatie tot je ouders door je
meerderjarigheid grondig. Daardoor zullen er zich hopelijk geen essentiële wijzigingen in jullie verhouding voordoen.
Zowel jijzelf, als je ouders ondertekenen het schoolreglement bij het begin van het schooljaar voor
akkoord. Jouw handtekening is echter volledig rechtsgeldig vanaf je achttiende verjaardag.
Wanneer je als meerderjarige leerling wenst dat jouw ouders niet meer betrokken worden bij
jouw schoolloopbaan, dan moet je de school hiervan schriftelijk per aangetekende zending op de
hoogte brengen.
Jouw ouders zelf zullen over een dergelijke beslissing schriftelijk worden geïnformeerd.

Samen met alle personeelsleden wensen wij alle leerlingen veel enthousiasme toe bij deze nieuwe
start.

Veel succes!

Directieteam Annuntia-Instituut Wijnegem

 

 

Het volledige schoolreglement 2023-2024 kan u hier downloaden.